X Liceum Ogólnokształcące

Spis treści

 

Opis placówki

Od roku szkolnego 2012/2013 X Liceum Ogólnokształcące mieści się w nowej siedzibie w budynkach oświatowych przy ul. Antoniuk Fabryczny 1. Placówka jako jedno z niewielu liceów w Białymstoku szczyci się posiadaniem największego i najlepszego w mieście internatu, położonego bardzo blisko Dworca PKP i PKS. Internat X Liceum Ogólnokształcącego mieści się przy ul. Zwycięstwa 28.


W rankingu liceów ogólnokształcących Newsweeka w 2005 roku szkoła plasowała się na
8. miejscu w Białymstoku. Podstawą klasyfikacji była ilość absolwentów szkoły kontynuujących naukę na renomowanych wyższych uczelniach. Ambicją szkoły jest wykształcenie absolwenta wyposażonego w wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w warunkach jednoczącej się Europy.

Celem kształcenia w liceum jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, a także przygotowanie do dorosłego życia. Dlatego też wielką wagę przywiązujemy do kształtowania postaw przedsiębiorczych umożliwiających młodzieży świadomy wybór drogi życiowej, planowanie własnej kariery i sprawne poruszanie się po rynku pracy. W szkole działa Szkolne Biuro Kariery. Uczniowie poszerzają wiedzę
i zdobywają cenne umiejętności praktyczne z tego zakresu w trakcie organizowanego przez szkołę Szkolnego Forum Przedsiębiorczości oraz uczestnicząc w organizowanych przez Komitet Lokalny AIESEC Białystok anglojęzycznych tygodniowych warsztatach „Enter Your Future”. Szkoła uczestniczy także w ogólnopolskich przedsięwzięciach, takich jak: Ogólnopolski Tydzień Kariery, Światowy Dzień Przedsiębiorczości. Za działalność w tym obszarze szkołę wyróżniono Ogólnopolskim Certyfikatem „Szkoła Przedsiębiorczości”.
Mocną stroną szkoły jest popularyzacja i doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. W szkole działa Szkolne Centrum Multimedialne, z którego uczniowie korzystają w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, wykorzystując komputery
i Internet jako źródło informacji przydatnej w nauce. Dbamy również o to, by technologia informacyjna wykorzystywana była przez naszych uczniów z pożytkiem dla rozwoju ich zainteresowań i talentów. Szkołę wyróżnia różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych. W szkole działa ponad 10 kół zainteresowań. Wizytówką szkoły jest Żeński Chór X LO, którym dyryguje adiunkt Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku dr hah. Anna Olszewska. Chór odnosi sukcesy na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, festiwalach, a jego członkinie otrzymują stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku. W szkole realizowany jest projekt „Spotkania z muzyką w X LO” z udziałem chóru. Mocną stroną placówki jest także przygotowywanie uczniów do życia w demokratycznym społeczeństwie zjednoczonej Europy. Przedsięwzięciem cieszącym się wielką popularnością wśród uczniów
i nauczycieli Podlasia stał się organizowany przez szkołę konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej „U wrót Europy” - do tej pory odbyło się 9 edycji tego konkursu.
Proces dydaktyczny indywidualizujemy, dostosowując go do potrzeb i możliwości naszych uczniów. W czasie nauki w szkole po każdym roku nauki badane są osiągnięcia uczniów
z zakresu przygotowania ich do egzaminu maturalnego. Po badaniu uczniowie i ich rodzice otrzymują na piśmie informację o stopniu opanowania wiedzy i umiejętności niezbędnych do egzaminu maturalnego. Uczniom w procesie nauczania towarzyszy doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W szkole realizowane są projekty edukacyjne
z języka polskiego, języka angielskiego, historii, WOS-u, biologii oraz innowacje pedagogiczne. W ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów od października 2013 realizujemy unijny projekt „X LO w Białymstoku - Akademią rozwoju kompetencji kluczowych”. Celem projektu jest ponoszenie kompetencji językowych i matematycznych młodzieży, a także kształcenie umiejętności planowania własnej kariery.


MOCNE STRONY X LO W BIAŁYMSTOKU

 1. Szkoła posiada sukcesy w pracy z uczniem zdolnym. W 2007 roku w rankingu olimpijskim Kuriera Porannego i Podlaskiego Kuratora Oświaty szkoła zajęła 12. miejsce w województwie.
 2. Sukcesy w przygotowywaniu do egzaminu maturalnego uczniów. Do szkoły trafiają uczniowie o niskich kompetencjach po ukończeniu gimnazjum. Szkoła efektywnie przygotowuje tych uczniów do egzaminu maturalnego. Dowodem skutecznej pracy nauczycieli w tym zakresie jest systematyczny wzrost Edukacyjnej Wartości Dodanej oraz 100% zdawalność egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków obcych.
 3. W rankingu miejskim wyników egzaminu maturalnego 2013 z języka polskiego szkoła wraz z ośmioma innymi białostockimi liceami zajęła 1. miejsce ze 100% zdawalnością.
 4. Szkoła prowadzi zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów maturalnych dla uczniów z trudnościami w nauce. Na terenie placówki realizowany jest projekt unijny „X LO w Białymstoku - Akademią rozwoju kompetencji kluczowych”. W szkole działa 10 kół zainteresowań. Wizytówką szkoły jest laureat międzynarodowych
  i ogólnopolskich konkursów, przeglądów, festiwali - Żeński Chór X LO.
 5. Szkoła posiada ogólnopolskie certyfikaty kształcenia: „Szkoła Przedsiębiorczości”, „Szkoła na Medal”, „Szkoła Odkrywców Talentów”.
 6. W szkole realizowane są autorskie programy nauczania.
 7. W szkole stosowane są nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem technologii ITC. Na platformie moodle realizowane są dodatkowe zajęcia z matematyki, fizyki, geografii, języka niemieckiego. Z zajęć tych mogą korzystać uczniowie z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.
 8. W realizacji swoich statutowych zadań szkoła współpracuje z wieloma partnerami, np.:
  Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI Z BIAŁEGOSTOKU:
  a) Uniwersytetem w Białymstoku
  • Wydział Filologiczny, Klub Humanistów Uniwersytetu w Białymstoku - w ramach edukacji humanistycznej.
  • Wydział Biologii w ramach projektu edukacyjnego ”Spotkania z nauką”.
  • Wydział Fizyki - w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych z fizyki w LABFIZ
  b) Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Białymstoku w ramach działalności Żeńskiego Chóru X LO.
  Z IPN ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU - przy realizacji projektów „Świadkowie historii”, „Pamiętajmy o Katyniu”, „Historia najnowsza”.
  Z NBP Oddział W BIAŁYMSTOKU - w ramach organizacji konkursu „U wrót Europy”, w ramach kształtowania postaw przedsiębiorczych i edukacji ekonomicznej uczniów.
  Z MODM W BIAŁYMSTOKU - w ramach kształcenia językowego uczniów, organizacji Konkursu Recytatorskiego Literatury Anglojęzycznej, realizacji projektów językowych.
  ZE WSPÓLNOTĄ POLSKĄ - w organizacji od 5 lat wypoczynku dzieci z Białorusi
  w ramach akcji „Lato z Polską”, w ramach zbiórki książek do bibliotek polskich.
  Z CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ POLSKA-IZRAEL - w ramach organizacji międzynarodowej wymiany młodzieży.
  Z PODLASKIM ZARZĄDEM OKRĘGOWYM PCK - w ramach kształtowania postaw otwartości uczniów. Za tę współpracę szkoła została wyróżniona Srebrnym Medalem PCK.
  Z NARODOWYM CENTRUM KULTURY - w ramach uczestnictwa Żeńskiego Chóru X LO w Ogólnopolskim Programie Śpiewająca Polska.
   
 9. Wyniki ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w X LO
  w dniach 21 XI - 8 XII 2011 r. Ewaluacja dotyczyła obszaru pierwszego: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły”
  Szkoła uzyskała następujące „litery”
  • Wymaganie: „Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego” - „B”
  • Wymaganie: „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności - „B”
  • Wymaganie: „Uczniowie są aktywni” - „A”
  • Wymaganie: „Respektowane są normy społeczne” - „B”
 10. Szkoła organizuje konkursy, projekty:
  a) o zasięgu wojewódzkim skierowane do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (9 edycji konkursu o UE „U wrót Europy”)
  b) o zasięgu miejskim (9 edycji Konkursu Recytatorskiego Literatury Anglojęzycznej, Konkurs o Błogosławionej Bolesławie Lament, Dzień Ekumeniczny, Dzień Misyjny).
 11. Szkoła podejmuje działania charytatywne, dzięki którym uwrażliwia swoich uczniów na ludzką krzywdę i potrzeby drugiego człowieka:
  a) Od 12 lat jesteśmy organizatorami Wigilii dla ludzi biednych i samotnych. Dzięki inicjatywie nauczycieli, uczniów i pracowników zaproszenie na wieczerzę Wigilijną oraz paczki świąteczne otrzymało ok. tysiąca osób potrzebujących.
  b) Szkolne koło PCK w ramach Ogólnopolskiej Akcji Pomocy Świątecznej organizuje kwesty uliczne oraz od 10 lat jest organizatorem zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Do tej pory z naszej pomocy skorzystało ok. 400 dzieci.
  c) Od 2010 r. nasza szkoła aktywnie włączyła się w ogólnopolską akcję charytatywną ,,Pola Nadziei”, wspierając fundację „Pomóż Im” prowadzącą Białostockie Hospicjum dla Dzieci.
 12. W ciągu 21 lat istnienia liceum wychowało 23 laureatów i finalistów Olimpiady Języka Rosyjskiego, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Religijnej, Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej.

Dojazd

Szkoła jest świetnie usytuowana w centrum miasta, przy ul. Antoniuk Fabryczny 1, w pobliżu dworca PKP i PKS. Do szkoły można dojechać następującymi autobusami komunikacji miejskiej: 5, 7, 11, 18, 19, 23, 106.


Koła zainteresowań

W szkole działają koła zainteresowań:
- Samorząd Uczniowski
- Ośrodek Kariery w X-ce
- Żeński Chór X LO
- Koło PCK

- Koło Biblijne
- Szkolny Klub Sportowy: sekcja tenisa stołowego, sekcja piłki nożnej - futsal
- Koło Informatyczne
- Koło Ekologiczne
- Koło Polonistyczne
- Koło Historii Najnowszej we współpracy z IPN
- Koło Miłośników Historii

 

Kontakty zagraniczne:

Współpraca z liceum z Kaliningradu.
Wymiana młodzieży z Izraelem.


Osiągnięcia szkoły

Sukcesy Żeńskiego Chóru X LO (ogólnopolskie i międzynarodowe):

 • II miejsce na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie (2008)
 • II miejsce na IV Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Varsovia Cantus” (2008)
 • Laureat - Złoty Kamerton, Nagroda Specjalna w Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy (2009)
 • Laureat - Złoty Kamerton, Puchar MEN, Puchar Ministerstwa Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego, Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Nagroda Związku Kompozytorów w Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy (2010)
 • III miejsce na Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym (2010)
 • Srebrny Dyplom na X Jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
 • Srebrny Dyplom w kategorii B - dorosłe „Chóry Męskie i Żeńskie” Brązowy Dyplom w kategorii D - „Chóry Kameralne na Gdańskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym (2012)
 • I miejsce (Złota Wstęga Sołczy) i Nagroda Specjalna na I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach - Litwa (2012)
 • III miejsce na XXXI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka (2012)
 • I miejsce na IX Otwartym Festiwalu Regionalnym Poloneza Słonim - Białoruś
  (2013)

 

2012/2013- Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień” - Michał  Cichoński z kl. III uzdobył tytuł finalisty

2011/2012- Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej - Marcin Bielawski kl. II u - zdobył tytuł finalisty
2010/2011 - Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej - Martyna Fidziukiewicz kl. III d - zdobyła tytuł finalisty
2009/2010 - Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej – Marta Jaroszewicz kl. I a, Martyna Fidziukiewicz kl. II d, Justyna Pikutin kl. III c - finalistki
2008/2009 - Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej - Adrian Dubicki kl. II b i Justyna Pikutin kl. II c - finaliści
2007/2008 - Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej - Adrian Dubicki kl. I b - finalista
2006/2007 - XXXVIII Olimpiada Języka Rosyjskiego - Elżbieta Zakrzewska kl. III b - finalistka
2005/2006 - XXXVII Olimpiada Języka Rosyjskiego - Antoni Kutwicki kl. II b - laureat (8. miejsce w Polsce)
2004/2005 - XXXVI Olimpiada Języka Rosyjskiego - Elżbieta Zakrzewska i Antoni Kutwicki kl. I b - finaliści
2002/2003 - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Religijnej  M. Czerepuk  laureat, 7. miejsce w kraju; Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej - K. Kalinowska - finalistka
2001/2002 - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej - K. Kalinowska - finalistka
2000/2001 - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej - M. Czerepuk - finalista
1999/2000 - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Religijnej - G. Fiedorczuk – finalista;
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – M. Czerepuk - finalista
1998/1999 - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Religijnej - G. Fiedorczuk, A. Tomczak, M. Korżyńska - finaliści
1997/1998 - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Religijnej - G. Fiedorczuk - laureat, 5. miejsce, A. Zimnowodzka, A. Karwacka - finalistki
1996/1997 - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Religijnej - A. Karwacka, K. Głuch, D. Lewkowska, J. Mieleszkiewicz - finalistki


Historia placówki

X Liceum Ogólnokształcące powstało w 1991 roku w oparciu o świetną bazę lokalową
i doświadczoną kadrę pedagogiczną. Powstanie liceum wiązało się z wprowadzaną w tym czasie reformą oświaty i koniecznością zwiększenia ilości miejsc w szkołach ogólnokształcących. W ciągu 23 lat swego istnienia placówka wpisała się na trwałe w mapę oświatową naszego miasta i cieszy się bardzo dużą popularnością wśród absolwentów gimnazjów. Do roku szkolnego 2011/2012 siedzibą szkoły były budynki oświatowe przy
ul. Zwycięstwa 28.
Rok szkolny 2012/2013 X Liceum Ogólnokształcące przywitała w nowej siedzibie
w budynkach oświatowych przy ul. Antoniuk Fabryczny 1.

Copyright © 2019 Strona XLO w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Copyright © 2004-2018. All Rights Reserved.