Przetargi

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W BIAŁYMSTOKU

OGŁASZA

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA SUKCESYWNĄ  DOSTAWĘ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH  

DO INTERNATU X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

UL. ZWYCIĘSTWA 28

 I STOŁÓWKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ,UL. STOŁECZNA 6

 

1.Treść ogłoszenia:

 ZAMAWIAJĄCY :

 X Liceum Ogólnokształcące

ul. Antoniuk Fabryczny 1

15-762 Białystok

DO INTERNATU SZKOŁY

UL. ZWYCIĘSTWA 28

tel. +48 85 651 02 61

i STOŁÓWKI X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

UL. STOŁECZNA 6

TEL. +48 85 742 31 38

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

3. Strona internetowa:

 www.10lo.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Przedmiot zamówienia (CPV: 15.00.00.00-8) został podzielony na 7 części od nr 1 do nr 7:

Część  1. Warzywa i owoce  świeże i suszone, jaja kurze (CPV: 1530000-1,03142500-3)

Część  2.  Warzywa okopowe(CPV:  153100000-4)

Część 3. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne(CPV: 15100000-9; 15110000-2; 15112000-6;

Część 4. Różne produkty spożywcze (CPV: 15400000-2;15800000-6)

Część 5. Produkty mleczarskie (CPV: 15500000-3)

Część 6. Mrożonki i ryby (CPV: 15220000-6;15330000-0)

Część 7. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie (CPV: 15810000-9)

5.   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy wyłączając dni wolne od nauki szkolnej np. ferie ,przerwy świąteczne itp.

7.W postępowaniu mogą brać udział wszyscy dostawcy, którzy zgodnie z ustawą

z dn. 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych z późn. zmianami   spełniają  wszystkie warunki Ustawy. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 6.1 SIWZ na podstawie złożonego wraz z formularzem ofertowym, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 15 SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie dokonana na zasadzie formuły „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, których wykaz znajduje się w pkt. 15 niniejszej SIWZ.

 Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione określone warunki, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 Ustawy.

W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

 

7a. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy do oferty należy dołączyć następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę ich kserokopie lub odpisy:

:a/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1  ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 15.8. może przedłożyć równoważne dokumenty określone Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231) .tj. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

b/ W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy pobrać ze szkolnej strony internetowej www.10lo.pl lub w pokoju Nr 70 Internatu XLO w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28  w godz. 8.00-14.00

8.Wadium nie jest wymagane.

9.  Kryteria oceny ofert

Zamawiający ustala następujące kryteria wyboru i oceny ofert:

 

Lp.

Kryterium

Waga

 

1

Cena oferty brutto

90%

 

2

Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy (od 5do 180 minut)

10%

 

  • Punkty w kryterium -  Cena oferty brutto, jakie otrzyma badana oferta będą liczone w następujący sposób:

 

Cena minimalna brutto z badanych ofert

C=   ------------------------------------------- x 90 punktów

Cena oferty badanej brutto

 

C = punktowa ocena ceny ofertowej brutto może maksymalnie osiągnąć 90 punktów,                   gdzie  1 punkt = 1 %

 

  • · Punkty w kryterium -  Czas realizacji zamówienia uzupełniającego, jakie otrzyma badana oferta będą liczone w następujący sposób:

- od 5 minut do 30 minut 10 pkt.

- od 31minut do 60 minut -5 pkt.

- od 61 minut do 90 minut -2 pkt.

- od 91minut do 180 minut -1pkt.

- ponad 180 minut - 0 pkt.

 

 

punktowa ocena kryterium Czas może maksymalnie osiągnąć 10 punktów gdzie 1 punkt = 1 %

Ocenę punktową stanowi suma punktów kryterium  „Cena oferty brutto” oraz kryterium „Czas realizacji zamówienia uzupełniającego”, indywidualnie dla każdej z Ofert.

Oferent może uzyskać maksymalnie  100 punktów = 100 %.

10. Oferta powinna być złożona w pokoju Nr 70 internatu Szkoły ,ul Zwycięstwa 28 do dnia 19.03.2018 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Internat Szkoły p. nr 70) w dniu 19.03.2018r.o godzinie 10.30

lub wysłana na adres:

 X Liceum Ogólnokształcące

ul. Antoniuk Fabryczny 1

15-762 Białystok

Oferty powinny  być sporządzone w języku polskim.

11. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12.Nie zawiera się umowy ramowej.

13.Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.

14.Nie przewiduje się wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.Nie przewiduje się udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3

 

 

   

Białystok, dn. 08.03.2018 r.                                                             

 

 Dyrektor

X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

Urszula Sztabelska - Kopa

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - SIWZ

 

Załączniki stanowiące integralną część SIWZ

  1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
  2. Formularz asortymentowo-cenowy– załącznik nr 1a1b1c1d1e1f1g
  3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i  o braku podstaw do wykluczenia - załącznik  nr 2
  4. Informacja dot. przynależności/lub nie do grupy kapitałowej – załącznik nr 3
  5. Wzór  umowy – załącznik nr 4

 

 

 

 

Copyright © 2018 Strona XLO w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.