Nadzór pedagogiczny

I. Dodatkowa godzina pracy dla nauczycieli

W dniu 1 września 2009 r. weszły w życie  przepisy art. 1 pkt 6 lit. a-d oraz lit. f w zakresie ust. 7 a pkt 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 1),
wprowadzające wobec wszystkich nauczycieli, z wyjątkiem dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli, którzy obowiązki dyrektora lub wicedyrektora szkoły pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obowiązek prowadzenia w ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia:

1) w przypadku nauczycieli szkół podstawowych, szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów i gimnazjów specjalnych – zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych – w wymiarze 1 godziny tygodniowo (a od dnia 1 września 2010 r. – 2 godzin tygodniowo);

2) w przypadku nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych – w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Dotyczą one wszystkich nauczycieli (również nauczycieli – wychowawców świetlic szkolnych, bibliotekarzy, pedagogów itd.).

Proponuje się następujący sposób wyliczenia tych godzin:

  • dla nauczyciela pełnozatrudnionego (niezależnie od realizowanego pensum i ewentualnych godzin ponadwymiarowych) – 1 godzina w tygodniu (a od 1 września 2010 r. w szkole podstawowej i gimnazjum – 2 godziny w tygodniu),
  • dla nauczyciela niepełnozatrudnionego obowiązuje proporcjonalnie mniejsza liczba godzin, które wyliczamy, pamiętając że rozliczamy te godziny półrocznie,
  • w przypadku nauczycieli uzupełniających etat godziny te liczy się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia w każdej szkole.

Zgodnie z art. 42 ust. 7a Karty Nauczyciela, realizacja tych godzin powinna być rejestrowana
i rozliczana w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły (w szkole ponadgimnazjalnej) można przeznaczyć na:

1) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, a w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa - także na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, nieujętych w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeżeli wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej ustalonej dla tych zajęć;

2) realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania przedmiotów lub bloków przedmiotowych, lub w postaci odrębnych zajęć – w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa;

3) zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb, w tym zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i zajęć ruchowych o charakterze korekcyjnym – w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa;

4) nauczanie historii i geografii kraju pochodzenia mniejszości narodowych i dziedzictwa kulturowego mniejszości etnicznych - w szkołach z nauczaniem w języku mniejszości narodowych, etnicznych lub języku regionalnym;

5) zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym oraz uczniem mającym trudności w nauce;

6) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.

 

Planując realizację dodatkowych godzin (w wymiarze 18 godzin w semestrze, 36 godzin w roku szkolnym) należy wziąć pod uwagę potrzeby ucznia, szkoły, a przede wszystkim wymagania wobec szkół, zawarte w projekcie rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego (umieszczonym poniżej)

 

II. „Projekt rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego - wymagania wobec szkół”–
>>
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
 <<

Copyright © 2018 Strona XLO w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.