Zasady rekrutacji do klasy sportowej

Zasady rekrutacji do klasy sportowej

w X Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku

 

I Informacje ogólne

1.      X Liceum Ogólnokształcące będzie prowadziło nabór do klasy sportowej w dwóch specjalnościach:

a.       pływanie

b.      strzelectwo sportowe

2.      W ramach prowadzenia klasy sportowej szkoła będzie współpracowała
z Międzyszkolnym Klubem Sportowym Juvenia Białystok oraz Uczniowskim Klubem Sportowym „Kaliber”.

3.      W klasie sportowej planowane są

a.       przedmioty rozszerzone: j. angielski (od klasy I) oraz biologia (od klasy II),

b.      przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo,

c.       drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki lub j. rosyjski,

d.      godzina dyrektorska przeznaczona na matematykę ( w klasie I ).

4.      Uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego mają pierwszeństwo przyjęcia do Internatu X LO, przy ul. Zwycięstwa 28.

II Zasady rekrutacji

1.      Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

2.      Na drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria zgodne z ogólnymi zasadami rekrutacji:

a.       wyniki egzaminu gimnazjalnego,

b.      oceny z zajęć edukacyjnych,

c.       osiągnięcia kandydata wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

3.      Kryteria zaliczenia prób sprawności fizycznej w specjalności pływanie.

a.       Na wodzie: próba sprawności fizycznej stylem własnym, wszechstronność stylowa /200 metrów stylem zmiennym/, wytrzymałość tlenowa /400 metrów stylem dowolnym/, technika pływania – ocena techniki wszystkich stylów pływackich.

b.      Na lądzie: siła kończyn górnych – zwis/podciąganie na drążku, moc kończyn dolnych – skok w dal obunóż, siła mięśni brzucha

c.       Minimalny próg punktowy, potrzebny do pozytywnego zaliczenia prób sprawności fizycznej w łącznym wyniku testów wynosi  150 punktów (w tym podczas prób w wodzie minimum 100 pkt.).

d.      Szczegółowy Zestaw prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do I klasy liceum szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów i szkół sportowych w pływaniu zawiera próby sprawności w wodzie i na lądzie znajduje się na stronie www.polswim.pl oraz na stronie szkoły.

4.      Kryteria zaliczenia prób sprawności fizycznej w specjalności strzelectwo sportowe.

 

a.       Zasady przeprowadzenia sprawdzianu strzeleckiego w konkurencjach pneumatycznych: odległość – 10 m, tarcze – właściwe dla danej konkurencji według norm PZSS, postawa strzelecka – stojąca, czas łączny – 15 minut, liczba strzałów: próbnych – bez ograniczeń, ocenianych - 10.

b.      Zasady zaliczenia sprawdzianu strzeleckiego (testu sprawnościowego): uzyskanie co najmniej 50 pkt. w serii dziesięciu strzałów lub posiadanie co najmniej III klasy sportowej w strzelectwie sportowym potwierdzonej przez Podlaski Związek Strzelectwa Sportowego i pozytywnej opinii trenera klubowego lub trenera koordynatora kadry wojewódzkiej,

c.       III klasa sportowa w strzelectwie sportowym oznacza uzyskanie na oficjalnych zawodach minimum : 346/400 pkt. w karabinie pneumatycznym lub 332/400 pkt. w pistolecie pneumatycznym.

d.      O kolejności przyjęcia do klasy sportowej strzelectwa sportowego decyduje
w pierwszym etapie rekrutacyjnym zaliczenie testów sprawnościowych- posiadanie III klasy sportowej w strzelectwie (równoznaczne z przyznaniem 40 pkt. rekrutacyjnych) lub wyniki sprawdzianu strzeleckiego punktowanego według zasady: 1 punkt rekrutacyjny za każdy punkt powyżej 50 uzyskany podczas sprawdzianu (np. za wynik 67 pkt. do tarczy kandydat otrzymuje 17 pkt. klasyfikacyjnych). Uzyskanie wyniku 90 pkt do tarczy lub powyżej jest równoznaczne z przyznaniem 40 punktów rekrutacyjnych. Aby pozytywnie zaliczyć test sprawnościowy, kandydat musi uzyskać co najmniej 5 punktów rekrutacyjnych czyli 55 pkt do tarczy w 10 strzałach.

III   Dokumenty obowiązujące kandydatów do klasy sportowej

1.      Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej

2.      Pisemna zgoda rodziców (opiekunów) na naukę w klasie sportowej

3.      Orzeczenie lekarskie kwalifikujące do klasy sportowej

4.      Kandydaci, którzy nie złożyli orzeczenia lekarskiego kwalifikującego do klasy sportowej, nie będą mogli wziąć udziału w testach sprawnościowych.

IV Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas sportowych

 

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

 

Złożenie wniosku o przyjęcie
do oddziału sportowego szkoły ponadgimnazjalnej

 

 

 

 7 – 18 maja 2018r.

 

 

do 20 lipca 2018r.

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej:

 

 

21 – 29 maja 2018 r.

 

 

18 lipca 2018 r.

 

               strzelectwo sportowe

23 maja   g. 11.00

strzelnica UKS Kaliber

 ul. Grunwaldzka 18

 

18 lipca 2018 r.

 

                    pływanie

 

 

szczegóły wkrótce

 

18 lipca 2018 r.

 

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

 

 

30 maja 2018 r.   g. 12.00

 

19 lipca 2018 r.   g. 12.0

 

Dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz  zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

 

do 25 czerwca 2018 r.

 

-

 

Weryfikacja wniosków przez komisję

 

 

do 26 czerwca 2018 r.

 

do 23 lipca 2018 r.

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

 

11 lipca 2018 r.   g. 10.00

 

9 sierpnia 2018 r.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki
w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

 

 

do 12 lipca do g. 15.00

 

do 10 sierpnia 2018 r.

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

 

13 lipca 2018 r.

 

13 sierpnia 2018 r.

 

 

Copyright © 2019 Strona XLO w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Copyright © 2004-2018. All Rights Reserved.